Sterk vekst i norsk lakseproduksjon med Per Sandberg ved roret?

sandberg
Foto: NFD, Facebook

Fiskeriminister Per Sandberg har klart signalisert at han ønsker fortsatt sterk vekst i norsk havbruksproduksjon. Sin første reise som Fiskeriminister la han til Havforskningsinstituttet, Blom Fiskeoppdrett og Biomega, sterke representanter for forskning, produksjon og foredling av restråstoff fra lakseindustrien. Hans optimisme er klart krydret av svært gode tall for norsk lakseeksport i der det i 2015 ble eksportert om lag 1,4 millioner tonn laks og regnbueørret for nær 50 milliarder kr. Prisen på laks til produsent viser også en stigende trend og nærmer seg NOK 60 per kg. Sjømatnæringen kan se tilbake på et svært lønnsomt 2015 og der Oslo Seafood Index har steget med 22 %.

 Melding til Stortinget 16 (20.03.2015) sier i klartekst at regjeringen vil legge til rette for en forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst. Den skisserer også en kapasitetsøkning på 6 % hvert annet år, og der kapasitetsøkningen skal fordeles på en økning i eksisterende anlegg og til nye tillatelser.

Meldingen trekker fram at Akvakulturloven gir hjemmel til å endre eller trekke tilbake akvakulturtillatelser dersom dette er nødvendig av hensyn til miljøet! Vi håper at myndighetene vil bruke denne muligheten for bedrifter som gjentatte ganger unnlater å holde seg innenfor grensene av lakselus eller som har gjentatt rømming av laks. Det skal koste å bryte vilkårene for konsesjon til oppdrett av laks!

Interessant er det at meldingen skisserer tiltak for å øke innovasjonen i laksenæringen. Men, her er det nødvendig å tenke seg om nøye. Det foreslås å gi fortløpende tillatelser for landbaserte anlegg for oppdrett av laks og regnbueørret uten kompensasjon. Grunnen til dette er at landbaserte anlegg også vil ha kostnader til anskaffelse av land. Det er videre foreslått å gi Nye akvakulturtillatelser eller tillatelser for å øke produksjonen i eksisterende tillatelser hvor det dokumenteres at produksjonen ikke vil øke miljøbelastningen som begrenser produksjonskapasiteten i den gitte regionen. Prinsipielt bør vilkårene for å gi konsesjon være løsningsnøytrale. Det kan lett ende galt hvis myndighetene skal vurdere kostnadene ved foreslåtte teknologier når prisene på konsesjonene settes. Meldingen til Stortinget (16) understreker at miljømessig bærekraft bør være den viktigste forutsetningen for å regulere ytterligere utvidelse av akvakulturproduksjon i Norge. Derfor vil derfor være langt mer målrettet å justere kompensasjon for konsesjonene basert på de miljømessige konsekvensene driften vil gi.

 

 

Leave a Reply